basvuruformlogo     Kişisel Verilerin Korunması- Başvuru Formu

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin MEDİKAR HASTANE VE TIBBİ SİS. YAPI TAAH.TESİS.İMA.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

a) Veri Sorumlusu

Hakkında Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında MEDİKAR tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında MEDİKAR veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: MEDİKAR' ın ya da  iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, MEDİKAR ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile MEDİKAR'ın insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, Medikar Hastane Grubu Şirketleriyle ve MEDİKAR hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: MEDİKAR ya da MEDİKAR'ın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, MEDİKAR'ın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Medikar Hastane’nin insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

MEDİKAR faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, MEDİKAR temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Şirketimiz’e başvurarak, kişisel verilerinizin;

a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b. İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,

c. İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,

h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için MEDİKAR'a yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler MEDİKAR tarafından duyurulacaktır. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

f) İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yukarıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.